Obchodné podmienky - RMservis

OC Mila, Americká trieda 13, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Prejsť na obsah

Obchodné podmienky


1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou RMservis s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej zákazníkmi  (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí, že sa riadne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok, a potvrdzuje,  že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.1.   Predávajúci

Predávajúci - podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka, alebo predáva výrobky či poskytuje služby, alebo jeho splnomocnenec.

Predávajúci:

RMservis s.r.o., Havanská 1, 040 13 Košice, IČO: 47 884 231, DIČ: 2024130757
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:36226/V

1.2.   Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

1.3.   Kupujúci

Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/2000 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

1.4.   Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky www.rmservis.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.


2. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru t.j. oznámenie mena a adresy dodania. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované a spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


3. Otváracia doba

Prevádka spoločnosti je otvorená v precovných dňoch v čase od 10:00 do 17:00 hod..

Predávajúci si vyhradzuje právo vyexpedovať tovar, objednaný v čase dovolenky zamestnancov, po jej skončení. Čas dovolenky bude vopred oznámený na internetovej stránke www.rmservis.sk.


4. Cena

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH a recyklačného poplatku, bez poplatkov za dopravu. Pre zákazníka je platná cena, ktorá je uvedená v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovaru na www.rmservis.sk, nové ceny sú platné momentom ich zverejnenia. Zmena ceny neplatí na už objednaný tovar.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená.

Predávajúci ponúkne kupujúcemu tovar za cenu správnu. Kupujúci má v tom prípade právo do kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ceny na www.rmservis.sk sa môžu líšiť od cien v kamennej predajni spoločnosti RMservis s.r.o.. Pre získanie internetových cien aj v kamennej predajni RMservis je nutné uskutočniť internetovú objednávku pred osobnou návštevou kupujúceho v predajni.


5. Objednávanie

Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie registračného a objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť obsah objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.


6. Platobné podmienky

a)      Platba v hotovosti na výdajnom mieste (RMservis, OC Mila 1.poschodie, Americká trieda 13, 040 13 KOŠICE)

b)      Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)

c)      Platba vopred bankovým prevodom


7. Dodacie podmienky

Tovar je posielaný prostredníctvom Slovenská pošta, a. s. formou listu alebo balíka. Lehota prepravy je najneskôr do 3 dní od podania na pošte. Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.

Ďalším spôsobom dopravy tovaru je využitie kuriérskych služieb prepravnej spoločnosti . Dodacia lehota je štandardne na druhý deň od prevzatia zásielky kuriérom. Pri dodaní na dobierku zákazník uhradí celú sumu za tovar priamo kuriérovi.


8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ak nie je uvedené inak, na všetok tovar poskytuje predajca 2-ročnú záručnú dobu.


9. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ využije

právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Suma za vrátený tovar Vám bude odoslaná najneskôr do 14 dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Prepravné náklady za dodanie tovaru sa nevracajú.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.


10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 3.septembra 2014 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

RMservis

OC Mila 1.posch.
Americká trieda 13
040 13 KOŠICE

055 / 24 000 92
rmservis@rmservis.sk
www.rmservis.sk

Fakturačné údaje:

RMservis s.r.o.                           IČO: 47 884 231
Havanská 1                                   DIČ: 2024130757
040 13 Košice                          
Obchodné podmienky si môžete stiahnúť v pdf súbore kliknutím na nasledujúci odkaz:
TOPlist
Meniny na web
© by Flodur 2007-2021
...
Návrat na obsah