driver / ovládač - VRP

virtuálna registračná pokladnica
OC Mila, Americká trieda 13, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Title
Prejsť na obsah

driver / ovládač je potrebné inštalovať iba pre tlačiarne, ktoré nie sú priamo podporované Finančnou správou.

Finančná správa vo svojej aplikácií "Pokladnica" priamo podporuje iba tieto tlačiarne: Star S22Oi, Star SM-T300i, Zonerich AB-330M a Bixolon SPP-R200II.

V cene tlačiarne je zahrnutá jedna licencia aplikácie VRP ExVAN pokladnica – driver (pre Android), ktorá je viazaná na tlačiareň a DIČ objednávateľa.
V prípade, že zákazník chce tlačiť doklady z viacerých firiem, alebo zmenil firmu, musí si dokúpiť ďalšiu licenciu.
POZOR!!! Aplikácia môže byť nainštalovaná na viac zariadení (mobil, tablet,...) jedného užívateľa.

Driver pre tlač dokladov z tlačiarní cez VRP aplikáciu (virtuálna registračná pokladnica) pre  Android si stiahnete z Google Play.
Na tablete alebo mobile si cez bluetooth vyhľadajte a spárujete ExVAN tlačiareň a v službách povolíte tlač pre danú spárovanú tlačiareň. Otvoríte aplikáciu VRP, vložte svoj licenčný kľúč, ktorý následne v aplikácií uložite a za pomoci mini bluetooth tlačiarni ExVAN môžete tlačiť doklady.

Licencia pre ovládač
Rozširujúca licencia je pre jedno zariadenie zakúpené u nás.
48.00 €
Licencia pre ovládač II
Licencia je pre jedno zariadenie, ktoré nebolo zakúpené u nás.
66.00 €
  1. Nastavenie aplikácie ovládača tlačiarne
  2. Otvoríme si aplikáciu VRP pokladnica – driver pre tlačiareň.
  3. Pre úspešné aktivovanie licencie je potrebné vyplniť licenčný kód, ktorý ste dostali v rámci faktúry v licenčnom certifikáte. Vložte do prvého riadku licenčný kód, dajte si pozor na správne vloženie kódu a stlačte ULOŽIŤ (bude Vás informovať hláška, že údaje boli uložené).
  4. Stlačte lištu so spárovaním zariadenia. Zobrazia sa Vám všetky zariadenia, ktoré sú v blízkosti. Vyberte si zariadenie tlačiarne zo zoznamu dostupných zariadení s názvom Vašej tlačiarne (Bluetooth názov tlačiarne a BT-pin zistíte vytlačením konfiguračnej stránky self testu tlačiarne, resp. self test je vždy vložený v zabalenej tlačiarni. Preddefinovaný názov zvykne byť ExVAN, bluetooth printer, print001). Ak Vás vyzve zadať PIN na spárovanie zariadenia zadajte 0000 alebo 1234.
  5. Skontrolujte, či tam nie sú upozornenia oranžovým písmom napr. „Služba ExVAN je vypnutá prosím povoľte tlač v nastaveniach zariadenia.“ – pri ANDROID 7 je nutné povoliť tlač. Stlačte Overiť nastavenia, v nastaveniach tlače pre ExVAN zmeňte status z vypnuté na zapnuté.
  6. Vyberte max. počet znakov v riadku – 32. Uistite sa že stav „Použivať nôž tlačiarne“ je vypnutý.
  7. Vždy po nastavení v aplikácii stlačte Uložiť.

Licenčné podmienky a rozsah záruky na program:
 
VRP pokladnica – driver pre tlačiareň
 
MONA o.z. zaručuje, že distribuovaný program cez Google Play portál bol verifikovaný a zaručuje správnu inštaláciu programu do zariadenia užívateľa. MONA o.z. neposkytuje žiadne iné záruky a ani na seba neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti s použitím dodaného softvérového produktu. Kúpou softvéru (programu alebo jeho upgrade) si užívateľ kupuje iba licenciu na používanie tohto softvéru podľa podmienok stanovených MONA o.z., výkon majetkových práv, ale zostáva aj naďalej výhradne v právomoci MONA o.z.. Právo používať konkrétnu licenciu softvéru vzniká koncovému užívateľovi dňom pripísania príslušnej peňažnej čiastky za používanie tejto licencie, na účet MONA o.z., alebo na účet autorizovaného predajcu softvéru MONA o.z..
 
MONA o.z. ako vykonávateľ autorských a majetkových práv si vyhradzuje právo neposkytnúť užívateľovi licencie program popr. upgrade programu v prípade, že bude zistené porušenie týchto licenčných podmienok užívateľom.
 
Užívateľ nesmie:
 
1.      Vykonávať na dodanom softvérovom produkte akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať tak získaný kód alebo databázu, alebo ich časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením. Pri spojení alebo používaní nášho softvéru (alebo jeho častí) s iným programovým vybavením, na ktoré užívateľ nemá písomný súhlas od MONA o.z., okrem iného, stráca licenciu na používanie softvéru bez náhrad.
 
2.      Poskytnúť ani zapožičať dodaný softvérový produkt ani jeho časť tretej osobe, alebo umožniť tretej osobe (bez zakúpenia riadnej licencie na to určenej) využívať dodaný softvérový produkt pomocou tzv. terminálových služieb – vzdialenej plochy cez internet a pod…
 
3.      Predať dodaný softvér ani sa zriecť užívateľských práv v prospech tretej osoby. (Môže sa iba zriecť užívateľských práv bez náhrady.)
 
Užívateľ je povinný:
 
1.      Zabrániť prípadnému odcudzeniu dodaného softvérového produktu.
 
2.      Pred nasadením softvérového produktu na praktické využívanie sa plne oboznámiť so všetkými jeho funkciami, aj s funkciami nepopísanými v manuáli a s funkciami operačného systému, v ktorom je softvérový produkt používaný.
 
3.      Okamžite skontrolovať všetky výstupy z programu s aktuálnou daňovou a právnou legislatívou, v prípade nezrovnalostí urobiť príslušnú nápravu.
 
4.      Zabrániť prístupu k programu osobám, ktoré nepoznajú jeho funkcie a funkcie operačného systému, v ktorom je program používaný.
 
5.      Používať program iba na bezporuchových zariadeniach nenapadnutých počítačovými vírusmi.
 
6.      Uskutočňovať pravidelné aktualizácie (viackrát ročne cez internet) dodaného softvérového produktu.
 
MONA o.z. upozorňuje užívateľov, že softvérový produkt /aplikácia/ je chránená, okrem iného, jedinečným licenčným kľúčom. Zadaním licenčného kľúča do aplikácie  užívateľ súhlasí s týmito licenčnými podmienkami.
 
V prípade porušenia hore uvedených licenčných podmienok stráca užívateľ programu licenciu na používanie programu bez náhrad (z čoho vyplýva aj strata nároku na akýkoľvek zvýhodnený upgrade programu) a môže byť voči nemu vedené súdne stíhanie podľa Autorského zákona za zneužitie práv na používanie softvéru.
RMservis s.r.o.
Americká trieda 13
Košice - SídliskoŤahanovce
040 13
rmservis@rmservis.sk
055 24 000 92
0905 263 789
IČO: 47 884 231
DIČ: 2024130757
OR OS KEI, Oddiel:Sro, vložka č.:36226/V
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa,a.s.
číslo účtu: SK0609000000005061166082
Návrat na obsah