Všeobecné info - VRP

virtuálna registračná pokladnica
OC Mila, Americká trieda 13, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Title
Prejsť na obsah
Používanie virtuálnych registračných pokladníc

Všeobecné informácie k používaniu virtuálnych registračných pokladníc (ďalej „VRP“) podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“):


Kto je povinný používať na evidenciu tržieb VRP?
Používanie VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Denná uzávierka pri používaní VRP
Na podnikateľa, ktorý na evidovanie tržieb používa VRP sa povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku nevzťahuje (zo zákona o ERP mu táto povinnosť nevyplýva).

Intervalová a prehľadová uzávierka pri používaní VRP
Zákon o ERP ustanovuje vyhotovenie aj intervalovej a prehľadovej  uzávierky. Podnikatelia používajúci VRP majú povinnosť obe uzávierky vyhotoviť iba na požiadanie daňového úradu (ďalej „DÚ“) alebo colného úradu (ďalej „CÚ“). Predmetné uzávierky je podnikateľ povinný vyhotoviť ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej DÚ alebo CÚ a poskytnúť ich zamestnancom DÚ alebo CÚ; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Podnikateľ si intervalovú a prehľadovú uzávierku môže vyhotoviť a vytlačiť aj pre svoje potreby.

Registrácia VRP
V prípade VRP za účelom pridelenia DKP a prihlasovacích údajov do VRP je podnikateľ povinný požiadať ktorýkoľvek DÚ o pridelenie tohto kódu. Podnikateľ môže požiadať o zaregistrovanie VRP buď elektronicky alebo žiadosť podnikateľ vypíše písomne (ručne) Žiadosť o pridelenie kódu VRP.

Prerušenie prevádzky VRP
Pri prerušení prevádzky VRP (napr. pri poruche koncového zariadenia – počítač, notebook, tablet, mobilný telefón, tlačiareň, výpadku elektrického napájania, internetového pripojenia alebo z dôvodu nedostupnosti webového sídla FS) sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť vyhotovovať poragóny. Platí to iba v prípade, ak sa podnikateľ rozhodne počas prerušenia prevádzky VRP v podnikateľskej činnosti pokračovať a z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb bude prijímať tržby v hotovosti inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Obnovu prevádzky koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hod. od vzniku poruchy, resp. si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

Ukončenie prevádzky VRP
Podnikateľ, ktorý ukončí používanie VRP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP. Na základe predloženého oznámenia DÚ ukončí používanie VRP bez zbytočného odkladu.

Doklady vyhotovené VRP
Pokladničný doklad
Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad, okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v VRP; iný doklad vyhotovený VRP o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.

Pokladničný doklad, okrem úhrady faktúry a jej časti, obsahuje najmenej tieto údaje:
 • daňový kód VRP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • ochranný znak,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • cenu tovaru alebo cenu služby,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
Pokladničný doklad vyhotovený prostredníctvom VRP okrem vyššie uvedených údajov obsahuje aj unikátny identifikačný kód vygenerovaný VRP a QR kód.

Pokladničný doklad pri úhrade faktúry alebo jej časti
Na účely zákona o ERP je podnikateľ povinný vyhotoviť pokladničný doklad aj pri úhrade faktúry alebo jej časti v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Vklad na účely zákona o ERP
Ak podnikateľ vloží do VRP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v VRP, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.

Doklad označený slovom "VKLAD" obsahuje najmenej tieto údaje:

 • daňový kód VRP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky (v prípade používania ERP),
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania, a sumu vkladu, t.j. hotovosť okrem prijatej tržby.
Doklad  označený slovom „VKLAD“ z povinných údajov na pokladničnom doklade neobsahuje ochranný znak, označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, cenu tovaru alebo cenu služby, zaokrúhlenie ceny, celkovú sumu platenej ceny, ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu ako aj údaje súvisiace s daňou z pridanej hodnoty.

Neplatný doklad na účely zákona o ERP
Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v týchto prípadoch:

 • pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
 • pri uvedení VRP do prevádzky a po jej oprave,
 • v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v VRP,
 • v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.

NEPLATNÝ DOKLAD musí obsahovať v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Vzorový pokladničný doklad
Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou VRP tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód VRP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.


Od 1.9.2017 sa zrušil limit pokladničných dokladov pri používaní VRP, tzn. že podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.

RMservis s.r.o.
Americká trieda 13
Košice - SídliskoŤahanovce
040 13
rmservis@rmservis.sk
055 24 000 92
0905 263 789
IČO: 47 884 231
DIČ: 2024130757
OR OS KEI, Oddiel:Sro, vložka č.:36226/V
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa,a.s.
číslo účtu: SK0609000000005061166082
Návrat na obsah